Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Môi trường, Nước và Xử lý nước